53. و دیگر هیچ !

8 بهمن 1394 ساعت 09:18
و خداوند صدای جارو برقی صبح (ظهر!) پنج شنبه و جمعه را برای رو عصاب بودگی آفرید !